lol番号链接

lol番号链接

小柴胡汤既舒其肝胆之气,则火气上炎,其生既顺而不逆。惟《金匮》载有大黄虫丸,及百劳丸二方,喻氏阐发其义,窃思此证当其初起,血痹不行,痨瘵将成未成之际,即以此药投之,祛旧生新,或能图功,亦未可料。

再按其证,似与痘疹相类,人生皆不能免。丹溪云∶虚火可补,实火可泻。

从这例肝癌病人可以看出我当时只抓住了主证:患者大腹翩翩如孕8--9月样,面色晦暗,舌质青紫,舌底脉络紫暗。<篇名>梅文彩兄令堂病类噎隔奇证噎隔一病,古人论之甚详,尚有似隔非隔之证,犹未言及。

无奈门径各别,户口牢关,无可出路,而酒毒结于直肠之外,毒向内攻,而直肠之痔生矣。此方名为引气,其实仍皆引血也。

王妇周体痹痛,医作风治,卧箦月余,肢挛头晕。 在大肠者屈右足而不伸,在小肠屈左足而不伸也。

夫膀胱与胞胎相近,水湿之气必走膀胱,然而膀胱不能自己分消,必得肾气相通,始能化水从阴器以泄。 治法不必泻火,专补其水,水足而火气自消。

Leave a Reply